ijournal.cz

Počty týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí stále rostou!

red Zdroj: Nadace Naše dítě 14.5.2014 Významné osobnosti, veřejné projekty

Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí jsou stále velmi smutné. Každým rokem v České republice přibývá nahlášených případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Nárůst odhalených případů je z části způsoben i větším zájmem veřejnosti o pomoc bezbranným dětem.

TK_Nadace_Nase_diteK příležitosti oslav Mezinárodního dne rodiny (15. květen) se Nadace Naše dítě rozhodla uspořádat tiskovou konferenci, kde se zabývala situací týraných dětí a pohledem na současný stav rodin v České republice. Nadace nově rozšiřuje svou činnost o rodinnou mediaci a psychoterapeutickou pomoc.

Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí bohužel stále ukazují zvyšující se počty ohlášených případů. Za rok 2013 (stav ke dni 12. 5. 2014) bylo zaznamenáno celkem 7 527 případů. Nejčastějším ohlašovatelem celkem byla v 1 760 případech škola. „Statistiky smutných případů týrání a zneužívání dětí jsou každoročně vyšší a dokládají dvě skutečnosti. Zaprvé, že násilí na dětech je u nás bohužel v řadě domácností bráno jako součást výchovy. Zadruhé pak ukazují zvyšující se zájem a všímavost veřejnosti, která již jen mlčky nepřihlíží, ale rozhodla se za ochranu dětí bojovat. Jen tak můžeme docílit, aby utrpení dětínepokračovalo,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí za rok 2013 v neúplných a doplněných rodinách (náhradní matka nebo otec) je téměř dvojnásobný a týká se 4 428 dětí, než v rodinách úplných, kde se jedná o 2 783 případů. Nejčastějším následkem u takto zasažených dětí bývá posttraumatická stresová porucha (2 283), dále pak hospitalizace v nemocnici, trvalé tělesné postižení a bohužel i smrt. Za rok 2013 přišlo z důvodu týrání a zanedbávání péče o život celkem 9 dětí, což je naštěstí o 4 méně než v roce 2012. Ze statistik je zřejmé, že správné fungování rodiny, je jedním z nejdůležitějších faktorů pro celkový rozvoj dítěte.

„Díky zkušenostem ze své terapeutické praxe mohu říci, že právě děti jsou nejčastějšími svědky a obětmi domácího násilí, kteří, ať si to rodiče často neuvědomují, velmi citlivě vnímají nastalou situaci v rodině. Bohužel jsou také často prvními, kdo musí snášet fyzické i psychické příkoří ze strany svých rodičů, kteří tak velmi nevhodně volají o pomoc při těžkých životních situacích. Děti se pak stávají jakýmsi hromosvodem jejich zoufalství, vzteku a bolesti,“ říká Mgr. Jan Dobeš, rodinný psychoterapeut a dodává: „Každý rodič si velmi dobře uvědomuje jakou mocí a autoritou předstupuje před své děti a je zcela na něm, zda svoji pozici využije či zneužije.“

V roce 1993 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen 15. květen za Mezinárodní den rodiny. Hlavním důvodem bylo zdůraznění významu, který mezinárodní komunita přikládá rodině jako základu společnosti. Tento svátek má sloužit k podnícení zájmu o celosvětové problémy a témata týkající se rodin a připoutat k nim pozornost širší veřejnosti. Současný upadající statut rodiny má v dnešní době velký dopad hlavně na děti. Nadace Naše dítě podporuje rodiny s hendikepovanými dětmi finanční pomocí na zakoupení životně důležitých pomůcek. Poskytuje bezplatné právní poradenství rodičům a prarodičům. Dále pořádá semináře pozitivního rodičovství a organizuje osvětové kampaně na pomoc ohroženým dětem.

Nadace Naše dítě se proto rozhodla pomoci rodinám v rozchodových a rozvodových situacích spojených s otázkou péče o děti, ale rovněž v dalších rodinných sporech pomocí rodinné mediace. Mediátor pomůže zúčastněným soustředit se na podstatné záležitosti budoucího života a oprostit se od vyvolávání či prohlubování nepřátelství mezi partnery. Mediace znamená novou cestou k dohodě a jejím výsledkem je jasně formulovaná, vyvážená a prakticky uskutečnitelná dohoda, která by měla mít co nejpříznivější vliv na život dítěte.

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Nadace Naše dítě