ijournal.cz

Vývoj ekologického zemědělství a biopotravin v ČR

red Zdroj: Biosummit 2016 - Ministerstvo zemědělství ČR 18.11.2016 Zajímavosti

Aktuálně k 11. 11. 2016 dle údajů Registru ekologických podnikatelů (REP) hospodařilo ekologicky 4 259 ekofarem (téměř 9 % zemědělských podniků v ČR) na celkové výměře zhruba 505 tis. ha, což představuje 12% podíl z celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Za posledních deset let vzrostla výměra téměř dvojnásobně z původních 255 tis. ha (nárůst v průměru o 7 % ročně) a počet farem stoupl pětinásobně (z 829 v 2005).

Česká republika patří mezi 20 zemí světa s největší výměrou půdy v EZ a mezi 10 zemí světa s nejvyšším podílem ploch v EZ na celkové zemědělské půdě. V rámci EU si ČR drží 4. pozici po Rakousku, Švédsku a Estonsku.

Zastoupení EZ v jednotlivých krajích ČR není rovnoměrné. Největší plochy půdy v EZ se nacházejí v pohraničních hornatých okresech Jihočeského, Plzeňského, Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Až 88 % výměry zařazené v EZ se nachází v těchto méně příznivých oblastech (LFA). V počtu ekologických farem vede dlouhodobě kraj Jihočeský (563 farem).

Ekologickými zemědělci je v ČR obhospodařováno více než 40 % trvalých travních porostů, okolo 2 % orné půdy a zhruba 9 % ploch trvalých kultur (resp. téměř 13 % sadů a 5 % vinic). V EZ jsou hlavními plodinami na orné půdě téměř vyrovnaně obiloviny a pícniny. V roce 2015 byly v EZ pěstovány obiloviny na zhruba 28 tis. ha, luskoviny na zrno na 2,3 tis. ha, technické plodin na 3,3 tis. ha (z toho přes 60 % tvořily olejniny a třetinu LAKR), zelenina a okopaniny na necelých 250 ha (jen 0,4 % orné půdy).

V režimu EZ je chováno již 17 % skotu (2% podíl mají dojnice), 44 % ovcí, 36 % koz a 21 % koní, chov drůbeže a prasat zůstává zanedbatelný. V českém ekologickém zemědělství jednoznačně dominuje chov masného skotu. Od roku 2001 se počet ekologicky chovaného skotu zvýšil trojnásobně (ze 79 tis. na 238 tis. kusů), z toho počet krav BTPM vzrostl téměř sedminásobně (z necelých 16 tis. na více než 100 tis. kusů) a tvoří dnes více než polovinu všech krav BTPM v ČR.

foto z TK

S rozšiřováním ploch a chovů v EZ roste i produkce z ekofarem

U obilnin vzrostla od roku 2001 plocha téměř trojnásobně a produkce bioobilí dokonce více než sedmkrát (z necelých 9 tis. na téměř 66 tis. tun v roce 2015). Obiloviny v EZ tvoří necelé 2 % ploch obilovin v ČR a 1 % na jejich celkové produkci. Produkce bio hovězího masa se od roku 2001 zvýšila více jak dvojnásobně (z 2,7 tis. na 5,9 tis. tun v roce 2015) a představuje 6% podíl na celkové produkci hovězího masa v ČR. Významný je prodej zástavu, v roce 2015 bylo prodáno téměř 50 tisíc kusů mladých zvířat skotu (v přepočtu dalších 4,4 tis. tun masa). Produkce biomléka vzrostla trojnásobně a roční produkce se dnes pohybuje okolo 30 mil. litrů, což představuje cca 1% podíl na celkové produkci mléka v ČR.

Na konci roku 2015 bylo jako výrobce biopotravin registrováno 542 subjektů (téměř 3% podíl na celkovém počtu výrobců potravin a nápojů v ČR). Z toho téměř 2/5 z nich jsou faremní zpracovatelé. Nejčastěji se jedná o výrobu vína, zpracování mléka a mléčných výrobků, zpracování ovoce a zeleniny a zpracování masa. Téměř pětkrát vzrostl od roku 2007 počet registrovaných distributorů biopotravin na 409 subjektů ke konci roku 2015.

Trh s biopotravinami v ČR[1]

Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2014 přibližně 3,2 mld. Kč; toho zhruba 37% (1,17 mld. CZK) činil export a domácí spotřeba biopotravin dosáhla 2,02 mld. Kč (meziroční nárůst o 3,9%). Od roku 2005 (první dostupná data) vzrostl trh biopotravin téměř čtyřnásobně z původní 0,5 mld. Kč.

Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč (191 Kč v roce 2014) a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 % (0,72 % v roce 2014). (Jen pro srovnání průměr EU představuje okolo 45 EUR a podíl mezi 2 až 3 %.)

Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (33% podíl, přičemž čtvrtinu tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ), následuje „Mléko a mléčné výrobky“ (22%) a „Ovoce a zelenina“ (14%)

Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích (57%, tj. za 1,2 mld. Kč), na druhém místě pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (25 %). Biopotraviny z dovozu dosahují až 49 %, při zahrnutí jen finálních biopotravin dosahoval dovoz 43 % maloobchodního obratu.

 

 

Zpracovala: Ing. Andrea Hrabalová, ČTPEZ

konzultant pro statistiky a data o EZ

 

[1]Data sleduje ÚZEI a poslední zveřejněná data jsou k situaci v roce 2014. Data pro rok 2015 budou publikována v dubnu 2017.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Biosummit 2016 - Ministerstvo zemědělství ČR