ijournal.cz

Vyhodnocení Mezinárodního týdne kontinence 2014

red Zdroj: Incoforum 28.5.2015 Významné osobnosti, veřejné projekty

Incoforum1: Dotazníky: Na otázky odpovědělo 122 respondentů z toho 108 žen a 14 mužů.

2: Řízený rozhovor s klientem: Celkem 358 klientů z toho 71 klientů objednáno do odborných – spolupracujících center

3: Návštěvnost stánku: Celkem 1400 klientů

1, Cíl pořádané akce

Cílem akce bylo podat odborné informace o inkontinenci co největšímu množství občanů bez rozdílu věku a sociálního postavení. Zjistit zájem o rozsahu a dostupnosti informací a zmapovat počet neléčených inkontinentních pacientů, kterým byla nabídnuta lékařská pomoc ve spolupracujících center. Cílem bylo získat data pro potřeby Incofora o.s. a odbornou veřejnost, k plánování budoucích akcí. V neposlední řadě šlo o průzkum použití inkontinenčních pomůcek a vyplnění jednoduchých dotazníků o inkontinenci.

2, Cílová skupina

Cílovou skupinou byla široká veřejnost. Respondenti měli možnost vyjádřit svůj názor, vyslovit se k tomu, co vnímají jako nejpotřebnější a spolupodílet se tímto způsobem aktivně na utváření podoby nabízených služeb Incofora.

3, Dotazníkové šetření

Cílem šetření, které bylo realizováno v rámci projektu „6. ročníku Mezinárodního týdne kontinence“, bylo zmapovat skutečné potřeby občanů orientované na aktuální i potenciální využívání služeb Incofora o.s. v uvedeném mikroregionu. Snahou bylo získat od široké veřejnosti informace o tom, jaký přehled mají o poskytovaných možnostech léčby inkontinence v regionu.

3.1. Metoda šetření

Hodnocení dotazníkového šetření je provedeno kvantitativní analýzou, která ukazuje na rozložení odpovědí v celkovém počtu vyplněných dotazníků. Sběr dat probíhal ve spolupráci s erudovaným zdravotnickým personálem (zdravotní sestry) z urologických a urogynekologických center.

3.2. Vyhodnocení dotazníků

Celkem bylo získáno a analyzováno 122 vyplněných dotazníků. U dílčích otázek se počet respondentů, kteří na danou otázku odpověděli, liší. Absolutní četnosti u jednotlivých otázek jsou vypočítány pouze z relevantních odpovědí. Nerelevantní (chybějící a nejednoznačné) odpovědi nebyly do výpočtu zahrnuty.

3.3. Charakteristika dotazníkového souboru

Vzhledem ke zvolené technice sběru dat nebylo možné dopředu určit složení respondentů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 122 respondentů z toho 108 žen a 14 mužů.

4, Rozhovor s klientem a bezkontaktní návštěvníci stánku – 1.400 klientů

Klienti, kteří přišli k delšímu rozhovoru na stánek za odborným personálem s dotazy na možnosti řešení inkontinence, zjištění informací o nabídce inkontinenčních pomůcek, případně objednání do spolupracujících center.

Jednalo se celkem o 358 klientů z toho 71 klientů objednáno do spolupracujících center

Ženy, či muži, kteří se ostýchali získat informace v osobním rozhovoru měli volně k dispozici, letáky s informacemi o inkontinenci, gymnastice pánevního dna, jednoduché nabídce inkontinentních pomůcek a informace o spolupracujících urologických a urogynekologických centrech (informace o službách, adresa a telefonický kontakt).

Jednalo se celkem o 1042 klientů 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Incoforum