ijournal.cz

Pomoc pro Austrálii

Požáry, jež v řadě oblastí Austrálie vypukly na podzim 2019 a zcela neustaly až do jara 2020, postihly jak tamní obyvatele, tak – a to především – jedinečnou australskou přírodu. To vyvolalo mimořádnou vlnu solidarity po celém světě. Česká republika nebyla výjimkou. Mnozí z těch, kdo se rozhodli přispět na záchranu zvířat i rezervací postižených v Austrálii požáry, vložili svou důvěru v Zoo Praha. Byla to pro nás veliká čest. A jsme hrdí na to, že do této chvíle se na našem sbírkovém kontu sešlo neuvěřitelných 22 759 152 Kč!

Poskytlo je doposud 18 265 dárců. Scházely se nám drobné i velmi vysoké sumy a nejed­nou je doprovázely povzbudivé i dojemné zprávy. V lednu 2020, kdy byla sbírka nejvíce aktuální, jsme den co den zažívali pocity vděku i potěšení spojeného s údivem. Takovou velkorysost jsme nečekali!

To všechno nás samozřejmě ještě víc zavázalo k tomu, abychom dohlédli, že nám svěřené prostředky budou v Austrálii zhodnoceny co nejlépe, a také že je do poslední koruny vy­účtujeme.

ředitel ZOO PrahaDěkujeme z celého srdce všem, kdo se naším prostřednictvím zapojili do pomoci ohro­žené přírody Austrálie!

Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha


Austrálie a požáry

Požáry jsou pro Austrálii přirozené a některé tamní ekosystémy
je vysloveně potřebují. Bohužel na přelomu let 2019 a 2020 byly tak silné a rozsáhlé, že by se pro ně v novodobých dějinách asi jen stěží hledala obdoba. Na vině bylo zejména extrémní sucho, vysoká teplota a současně silný vítr, který pomáhal šířit oheň dál. Nejvíce byla zasažena jihovýchodní část kontinentu.

Uvádělo se, že těmto požárům padla za oběť až miliarda zví­řat. Současně panovaly obavy, zda oheň nezasadil poslední ránu některým ohroženým druhům původní australské fauny, například vakomyši Aitkenově nebo vakoplchovi trpasličímu. Tyto obavy se naštěstí nepotvrdily, ale přesto se vinou požárů některé z původních druhů ještě více přiblížily zániku. Trvalou hrozbou pro ně bohužel zůstávají také zavlečené druhy – lišky, zdivočelé kočky, králíci, prasata a mnoho dalších.

požár v Austrálii

Sbírka ZOO Praha

Na možnost zapojit se a přispět na australskou faunu ohroženou požáry v ZOO poprvé
upozornili 6. ledna facebookovým odkazem na fond zřízený zoologickými zahradami státu Victoria („Bushfire Emergency Wildlife Fund“).

Současně byla vedením pražské zoo zaslána žádost na Magistrát hlavního města Prahy, aby do tohoto fondu uvolnil prostředky z projektu Zoo Praha „Tři koruny ze vstupu“ (nyní již „Pět korun ze vstupu“). Na okamžitou pomoc se tak podařilo získat 160 000 korun.

Poté, co se začaly množit dotazy veřejnosti, zdali je možné přispět na pomoc Austrálii také prostřed­nictvím Zoo Praha, rozhodli jsme se využít naši dlouhodobou ve­řejnou sbírku „Pomáháme jim přežít“. Během prvního týdne se na tomto kontě pod heslem „Austrálie“ sešly více než 3 mi­liony korun, což je mimořádný úspěch. K 17. červ­nu 2020 celkem 18 265 přispě­vatelů zaslalo 22 759 152 Kč, tj. 1 363 877 AUD, a sbírka nadá­le pokračuje.

koala

Kde a jak pomáhají prostředky ze sbírky

Podpora zprostředkovaná naší zoo byla určena jak na rychlou pomoc postiženým zvířa
­tům, tak na dlouhodobou podporu projektů zaměřených na ohrožené druhy, jejichž situaci ještě zhoršily požáry. Sbírka se neorientuje pouze na atraktivní zvířata, ale rovněž na dru­hy méně nápadné.

Rozdělování získaných prostředků probíhá tak, aby bylo v souladu s přísnými podmínka­mi, na které je naše sbírkové konto nastaveno – s partnery jsou uzavírány smlouvy, násled­ně zasílají zprávy o konkrétním využití peněz a kompletní vyúčtování včetně kopií daňových dokladů.

Získané prostředky byly rozděleny důvěryhodným a prověřeným organizacím.

Pomoc Austrálii


Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: ZOO Praha